Bedankt! Na 2008, 2009 en 2010 mog en wij ook 2011 a a n het rijtje to evo e g en wa arin me dia pla nners Adf a ctor d e hoogste wa ard ering to ekennen als exploit a nt v a n online a dvertising. Wij zijn niet alle en he el erg trots o p d eze b e oord eling, het is tevens e en g eweldig c ompliment a a n ons te am. Adf a ctor is exploit a nt v a n online a dvertising en g esp e cialise erd in sp onsore d c ontent. Wij a dviseren het liefst uitingsvormen die verd er g a a n d a n d e g eijkte b a nner. O p ma a t g ema a kte uiting en in d e juiste tone of voic e met maxima al effe ct. Ons p ortfolio is divers en wordt g ekenmerkt d oor d e exclusieve samenwerking met d e grootste blogs en c ommunities in Ne d e rl a nd. Ne em vo or me e r informa ti e c ont a c t me t ons o p: 070-3388880 of kijk o p www. a df a c tor.nl. Nummer 1 volgens mediaplanners in 2008, 2009, 2010 en 2011. online a dv ertising & sp onsore d c ont ent Pagina 46

Pagina 48

Scoor meer met een web winkel in uw club bladen. Velen gingen u voor en publiceerden onderwijs catalogussen online.

Adformatie Nr. 50 Lees publicatie 100Home


You need flash player to view this online publication