Bedankt! Na 2008, 2009 en 2010 mog en wij ook 2011 a a n het rijtje to evo e g en wa arin me dia pla nners Adf a ctor d e hoogste wa ard ering to ekennen als exploit a nt v a n online a dvertising. Wij zijn niet alle en he el erg trots o p d eze b e oord eling, het is tevens e en g eweldig c ompliment a a n ons te am. Adf a ctor is exploit a nt v a n online a dvertising en g esp e cialise erd in sp onsore d c ontent. Wij a dviseren het liefst uitingsvormen die verd er g a a n d a n d e g eijkte b a nner. O p ma a t g ema a kte uiting en in d e juiste tone of voic e met maxima al effe ct. Ons p ortfolio is divers en wordt g ekenmerkt d oor d e exclusieve samenwerking met d e grootste blogs en c ommunities in Ne d e rl a nd. Ne em vo or me e r informa ti e c ont a c t me t ons o p: 070-3388880 of kijk o p www. a df a c tor.nl. Nummer 1 volgens mediaplanners in 2008, 2009, 2010 en 2011. online a dv ertising & sp onsore d c ont ent Pagina 46

Pagina 48

Interactieve online brochure, deze pdf of handleiding is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online zetten van web studiegidsen.

Adformatie Nr. 50 Lees publicatie 100Home


You need flash player to view this online publication